Prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020


V petek, 18.12.2015 je  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020.

 

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

Razpoložljiva sredstva: 44.988.355 EUR.

 

Višina sofinanciranja:Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov.

 

Predmet javnega razpisa 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

 1. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.
 2. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.
 3. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

 • Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.

Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

 • Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava

Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

 1. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije. ü
 2. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa.

 

 Višina projektov: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR.

 

 Trajanje: Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.

 

Programsko območje:

V Republiki Sloveniji:

 • Gorenjska,
 • Koroška,
 • Savinjska,
 • Podravska,
 • Pomurska,
 • Osrednjeslovenska,
 • Goriška in
 • Zasavska.

V Republiki Avstriji:

 • Oststeiermark,
 • West- und Südsteiermark,
 • Graz,
 • Östliche Obersteiermark,
 • Westliche Obersteiermark,
 • Unterkärnten,
 • Klagenfurt-Villach,
 • Oberkärnten in
 • Südburgenland.

 

Upravičeni prijavitelji:

Prednostna os 1 (prednostna naložba 1b): 

 • Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem).
 • Podjetja (vključno z MSP).
 • Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP).
 • Turistične institucije, zveze in agencije.
 • Raziskovalne institucije.
 • Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole.
 • Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje.
 • Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev.
 • Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti.
 • Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže. Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c):
 • Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
 • Institucije, organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma.

Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f): 

 • Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
 • Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije.
 • Združenja in nevladne organizacije na področju varstva voda in narave, biotske in geološke raznovrstnosti ter okolja.

Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b): 

 • Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti.
 • Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje (npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in organizacije na področju obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, in trga dela, nevladne organizacije in združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.).

 

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic. Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Ustanove s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, so lahko le projektni partnerji.

 

Obdobje upravičenosti do sofinanciranja:

Od datuma registracije vloge v elektronski sistem spremljanja (eMS). Datum zaključka projekta je najpozneje 31. decembra 2022.

 

Upravičeni stroški: 

 • Stroški osebja
 • Pisarniški in administrativni izdatki
 • Potni in namestitveni stroški
 • Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
 • Izdatki za opremo
 • Izdatki za infrastrukturo in gradnje Podroben opis upravičenih stroškov je v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence (četrti del).

Šteje se, da so stroški upravičeni šele od datuma oddaje predloga projekta v sistem eMS.

 

Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Za več informacij nas kontaktirajte na: info@poslovnahisa.si ali nas pokličite na: 040 696 918