1. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 19.2.2016

Rok prijave: 28.4.2016, podaljšan na 1.6.2016

Višina sredstev: 20.000.000 EUR.

Od tega:

 • 1.500.000 eurov za majhne naložbe (sklop A),
 • 6.500.000 eurov za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter
 • 12.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C).

Višina sofinanciranja:

Stopnja javne podpore znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe.
 • 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Predmet podpore: 

Do podpore so upravičene naložbe v:

a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme,

c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije 4 iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu

Upravičenci: 

a) nosilec kmetije:

 • ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
 • z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji,

b) samostojni podjetnik posameznik,

c) zadruga,

č) zavod ali

d) gospodarska družba.

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve ali obnove objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa vlagatelja
 • splošni stroški

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918