Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 12.2.2016

Rok prijave: 20.4.2016, podaljšan na 18.5.2016

Višina sredstev: 8.000.000 EUR.

Od tega:

 • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
 • 3.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov (sklop B) ter
 • 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Višina sofinanciranja:

stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami
 • 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepi kmetijsko okoljskih plačil ter ekološkim kmetovanjem,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov;

Predmet podpore: 

1. naložbe v prestrukturiranje:

 • naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje,
  zlasti živinoreje,
 • naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam;
 • naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem
  besedilu: FFS) in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in za
  razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
 • naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih
  tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe
  vode pri tehnoloških posodobitvah individualnih namakalnih sistemov),
 • naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k
  čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov,
 •  naložbe v ekološko pridelavo hrane

2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga
produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in
kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

Upravičenci:  So nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v RS in 

 • so postali izključni lastniki kmetije in je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi,
 • so vpisani v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva in,
 • so vzpostavili knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:

 • nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč:
 • stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč,
 • stroški nakupa in postavitve mreže proti toči.
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin, priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu;
 • stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;
 • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca
 • splošni stroški
  • plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
  • stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,
  • stroški izdelave poslovnega načrta,
  • plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti,
  • stroški geodetskih in agronomskih del,
  • stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
  • stroški informiranja in obveščanja javnosti
  • stroški sodnega tolmača

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918