Podukrep 4.3. – Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 26.2.2016

Rok prijave: 22.4.2016, podaljšan na 23.5.2016

Višina sredstev: 3.500.000 EUR

Višina sofinanciranja:

Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 50% upravičenih stroškov.

Najnižji znesek podpore pa je 500 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Predmet podpore: 

Podpora je namenjena naložbam v gradnjo in in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Upravičenci: 

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • agrarna skupnost (ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Upravičeni stroški:

  • stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,
  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,
  • prispevek upravičenca v naravi, v obliki lastnega dela,
  • splošni stroški, ki ne presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918