Sofinanciranje manjših začetnih naložb


Izvajalec: MRA p.o.

Datum objave: 11.3.2016

Rok oddaje vloge:  Do vključno 30.4.2016.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vloge ni možna.

Višina razpisanih sredstev: 1,360.000,00 EUR

Višina sofinanciranja:

 • mala in mikro podjetja: 45%
 • srednja podjetja: 35%

 

Predmet razpisa: a je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu št. 19/2016 hkrati s tem razpisom (v nadaljevanju: razpis RGS).

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Upravičeni projekti:

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oz. naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v upravičenem območju.

Upravičeni stroški so:

 • stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
 • stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki ter
 • zadruge

ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del  (poslovna enota) v upravičenem območju. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918