računovodstvo na kmetiji
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje so dne, 24.3.2016 objavili javno povabilo za usposabljanje 4.525 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Za usposabljanje jim povrnejo upravičene stroške. Za obdobje 2016/2017 je na voljo skoraj […]

Usposabljanje na delovnem mestu za več kot 4.500 brezposelnih


Kohezijska politika
Objavljeni so razpisi za Maribor z okolico! Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje. Podrobnejše […]

Razpisi za Maribor z okolico


PRP, javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 18.3.2016 Rok oddaje vloge: Osebno na MGRT do 9. 4. 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje […]

Razpis za Pomursko regijotree-402953_960_720
Javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2016 Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 4.3.2016 Rok prijave: 8.4.2016 Višina sredstev: 60.000 EUR. Od tega  za namen A do višine 35.000 EUR in za namen […]

Javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja ...


pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 4.3.2016 Rok prijave: 8.4.2016 Višina sredstev: 215.000 EUR. Od tega od tega za namen A 130.000 EUR, namen B 60.000 EUR, in namen C 25.000 EUR. Višina sofinanciranja: Delež dodeljene pomoči lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov za namen A in do 70 odstotkov za namena B in C. Predmet podpore:  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja Upravičenci:  namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), alinamen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), alinamen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije). […]

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj ...


tree-402953_960_720
Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Skupna višina nepovratnih sredstev: 10.000 EUR Delež sofinanciranja: do 70% Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so: stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka, stroški promocije dogodka, stroški najema prostora dogodka, drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).   Vir in informacije: MKGP, 4.3.2016

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri ...tree-402953_960_720
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 26.2.2016 Rok prijave: 22.4.2016, podaljšan na 23.5.2016 Višina sredstev: 3.500.000 EUR Višina sofinanciranja: Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 50% upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore pa je 500 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR […]

Podukrep 4.3. – Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne ...


tree-402953_960_720
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 19.2.2016 Rok prijave: 15.4.2016, podaljšan na 16.5.2016 Višina sredstev: 8.000.000 EUR. Od tega: 6.000.000 EUR za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov 2.000.000 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike Višina sofinanciranja: Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek […]

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in ...


tree-402953_960_720
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 19.2.2016 Rok prijave: 28.4.2016, podaljšan na 1.6.2016 Višina sredstev: 20.000.000 EUR. Od tega: 1.500.000 eurov za majhne naložbe (sklop A), 6.500.000 eurov za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter 12.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C). Višina […]

1. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za ...tree-402953_960_720
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 12.2.2016 Rok prijave: 20.4.2016, podaljšan na 18.5.2016 Višina sredstev: 8.000.000 EUR. Od tega: 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 3.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov (sklop B) ter 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov in […]

Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za ...