Tag Archives : računovodstvo, nepovratna sredstva, razpisi, razpis, poslovna hiša, vodenje projektov, poslovni načrt Razpis


interreg
V petek, 18.12.2015 je  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020.   Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko   Razpoložljiva sredstva: 44.988.355 EUR.   Višina sofinanciranja:Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov.   Predmet javnega razpisa  Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem: Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju. Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov. Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije. ü specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije. Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa.    Višina projektov: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR.    Trajanje: Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.   Programsko območje: […]

Prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija ...


Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca maja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško. […]

Pozor podjetja s Koroške in Štajerske regije