Mesečni arhiv: december 2015V petek, 18.12.2015 je  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020.   Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko   Razpoložljiva sredstva: 44.988.355 EUR.   Višina sofinanciranja:Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov.   Predmet javnega razpisa  Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem: Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju. Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine. Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov. Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije. ü specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije. Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa.    Višina projektov: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR.    Trajanje: Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.   Programsko območje: […]

Prvi javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija ...


Evropska komisija je danes v okviru pobude Interreg sprejela nov program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo v višini 91,6 milijona evrov, pri čemer bo skoraj 79 milijonov evrov dodeljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta program bo v skladu s cilji strategije Evropa 2020 obmejni regiji pomagal pri […]

78 milijonov evrov evropskih sredstev za spodbujanje inovacij v slovensko-italijanski ...V petek, 18.12.2015 bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.   Razpisnik: SVRK Komu je namenjen: slovenskim in avstrijskim prijaviteljem Višina sredstev: 44,9 mio EUR Prvi rok za oddajo projektnih predlogov bo 12. februarja 2016. Vlogo je možno oddati skozi celotno obdobje trajanja razpisa do porabe sredstev. Na […]

Javni razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija


Dne, 30.11.2015 je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spleti strani objavil Javno povabilo Prvi izziv 2015 Na javno povabilo lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, so najmanj 3 mesece pri nas prijavljeni med brezposelnimi ter se ne izobražujejo ali usposabljajo. […]

Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.


Ste že prebrali nov Kohezijski e-kotiček? Tokrat podrobneje o Horizonu 2020, krožnem gospodarstvu in raznih projektih. Dostopno na: e-novice november 2015   Vir in informacije: EU SKLADI, 1.12.2015, http://www.eu-skladi.si

Kohezijski e-kotiček