Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja


Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

Izvajalec: RRA Koroška d.o.o.

Datum objave: 11.3.2016

Rok oddaje vloge:  Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti  kasnejši od 22.04.2018 do 14. ure.

Višina razpisanih sredstev: 1,910.473,50 EUR

Predmet razpisa:

So garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z  bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS KOROŠKA.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Upravičeni projekti:

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oz. naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v upravičenem območju.

Upravičeni stroški so:

Kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo z kredit po tem razpisu so:

 • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
 • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
 • bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe dalje največ 3 mesece,
 • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe so:

 • stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
 • stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičenci:

 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki ter
 • zadruge

ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del  (poslovna enota) v upravičenem območju. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Finančni pogoji:

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:

 • najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
 • obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
 • doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025,
 • moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
 • prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA KOROŠKA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
 • črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
 • rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditnogarancijskega odbora RRA KOROŠKA,
 • prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
 • garancija znaša največ 50% odobrenega kredita,
 • en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ 120.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS).

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918