Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva predstavljajo vse pomembnejšo stalnico pri poslovanju podjetja.  Predstavljajo možnost za nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

Ukvarjamo se s pripravo razpisne dokumentacije za prijave na javni razpis.

 

Poznate sistem financiranja z EU sredstvi?

Glavne vrste financiranja:

 • Nepovratna sredstva: se dodelijo za izvajanje določenih projektov, običajno na podlagi javnega obvestila oziroma t. i. razpisa za zbiranje predlogov.
 • Javna naročila: se dodelijo na podlagi javnega razpisa (t. i. postopka javnega naročanja). Pokrivajo vrsto področij, vključno s študijami, tehnično pomočjo in usposabljanjem, svetovanjem, organizacijo konferenc, računalniško opremo itd. Namen naročil je nakup storitev, blaga ali del, da se zagotovi nemoteno delovanje institucij ali programov EU.

Oblike upravljanja sredstev EU

 •  Neposredno upravljanje: pomeni, da sklad ali program neposredno upravlja Evropska komisija ali ena od njenih agencij. Upravljanje vključuje izbor izvajalcev, dodelitev nepovratnih sredstev, prenos sredstev, spremljanje dejavnosti itd.
 • Deljeno upravljanje pomeni, da se upravljanje sklada ali programa EU prenese na državo članico EU. Večina projektov, ki se financirajo s sredstvi EU in skupaj znašajo okoli 80 % proračuna EU, se upravlja deljeno.

 

Glavni viri financiranja – NEPOSREDNO UPRAVLJANJE 

MALA IN SREDNJA PODJETJA

 • Poseben program za MSP – COSME COSME (EN): je program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja. Gre za nov program, ki je bil posebej oblikovan za podporo MSP, upravlja pa ga Evropska komisija. Namen programa COSME je izboljšanje dostopa MSP do financiranja in trgov, podpiranje podjetnikov ter spodbujanje boljših pogojev za ustanavljanje novih podjetij in njihovo rast. Program lajša in izboljšuje dostop MSP do financiranja z dvema finančnima instrumentoma:
  •  jamstveno shemo za posojila in
  •  kapitalsko shemo za rast.

Program COSME (EN) upravlja Evropska komisija prek Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) (EN).

 

 • Posojila EU za mala podjetja: Podpora za podjetnike in podjetja je na voljo v obliki široke palete programov EU, ki se izvajajo prek lokalnih finančnih institucij. Spletni portal „Finančna sredstva“ pomaga pri iskanju financiranja EU za projekte, kot so posojila, jamstva, lastniški kapital in številne druge oblik

 

 • Promet, energija in IKT MSP: so upravičena tudi do financiranja v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, s katerim se financirajo projekti za zapolnjevanje vrzeli v energetskih, prevoznih in digitalnih omrežjih EU. Pravila za upravičenost so določena v posameznih razpisih za zbiranje predlogov. Evropska komisija upravlja financiranje v okviru instrumenta za povezovanje Evrope neposredno prek Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) (EN).

 

 • Kohezijska politika: Podpora MSP je ključna prednostna naloga kohezijske politike. Vsaka država članica EU v operativnih programih določi pogoje za pridobitev podpore s prednostno razvrstitvijo financiranja. Vsaka država je odgovorna tudi za upravljanje sredstev kohezijske politike na svojem ozemlju.

 

 • Raziskave in inovacije MSP: lahko sodelujejo v novem raziskovalnem programu EU – Obzorje 2020 (EN) na naslednjih področjih:
  •  „Vodilni položaj v industriji“: inovacije v MSP;
  • shema za trajnostno industrijo z nizkimi emisijami ogljika (SILC II);
  • del razsežnosti „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ v okviru Obzorja 2020;
  • „Družbeni izzivi“: del o energetski učinkovitosti izziva „Varna, čista in učinkovita energija“;
  • razpisi za zbiranje predlogov glede odpadkov, vodnih inovacij in trajnostne oskrbe s surovinami v okviru izziva „Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin“. Področja Obzorja 2020 upravlja Komisija prek izvajalske agencije EASME (EN). Instrument za MSP je usmerjen v visokoinovativna MSP, ki si izrazito prizadevajo za rast in mednarodno razsežnost, ne glede na to, ali gre za visokotehnološka, v razvoj usmerjena, socialna ali storitvena podjetja. MSP lahko pridobijo financiranja v vrednosti do 2,5 milijona EUR za posamezno podjetje za podjetniško podporo in mentorstvo.

 

 • Kmetijstvo: V okviru skupne kmetijske politike so na voljo številne možnosti financiranja za mala podjetja:
  • podjetja, ki so vključena v shemo šolskega mleka (EN), shemo šolskega sadja in zelenjave ter promocijo kmetijskih proizvodov v EU in zunaj nje (EN), so upravičena do financiranja;
  • podjetja, ki se ukvarjajo s kmetovanjem, so lahko upravičena do neposrednih plačil v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EN) ;
  • podjetja na podeželju so lahko upravičena do financiranja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EN). Prednostne naloge financiranja se lahko razlikujejo glede na prednostne naloge države članice EU ali regije.

 

 • Druge možnosti
  • Mikrofinančni instrument v okviru programa EU za socialne spremembe in inovacije (EN) pomaga sektorju MSP s posojili posameznikom v višini do 25 000 EUR za ustanavljanje in razvoj malih podjetij.
  • Evropski socialni sklad zagotavlja podporo MSP pri izboljševanju njihove konkurenčnosti, na primer z usposabljanjem.
  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo MSP omogoča koriščenje višjih ravni podpore, saj je večina družb v sektorju ribištva in ribogojstva MSP.
  • Evropska komisija zagotavlja nepovratna sredstva za podporo projektov ali organizacij, ki spodbujajo interese EU ali pomagajo izvajati programe ali politike EU. MSP in druge zainteresirane strani lahko za sredstva zaprosijo, tako da se prijavijo na razpis za zbiranje predlogov na različnih področjih.

 

KMETJE

 • Skupna kmetijska politika V okviru nekaterih programov podpore Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EN) se kmetom dodelijo neposredna plačila. Vsaka država članica EU v operativnih programih določi pogoje za pridobitev podpore in je odgovorna za upravljanje sredstev na svojem ozemlju. Na voljo je tudi financiranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter nacionalnih/regionalnih in včasih zasebnih virov.

 

 • Program COSME Kmetje lahko izkoristijo nekatere ukrepe v okviru programa COSME (EN) – za podrobne informacije glej Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (EN). Program upravlja izvajalska agencija EASME.

 

 • Raziskave in inovacije Kmetje lahko izkoristijo tudi podporo na naslednjih področjih Obzorja 2020: prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave, raziskave celinskih voda ter biogospodarstvo. Možnosti financiranja v zvezi z živili in prehrano so naštete na portalu za udeležence (EN).

 

Glavni viri financiranja – NACIONALNI RAZPISI

Javni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetnišk isklad, Javna agencija SPIRIT

Razpisi drugih institucij

Javna naročila

Analize zaključenih razpisov

Javni razpisi Zveze NATO

Javni pozivi

Vir: ec.europa.eu, www.mgrt.gov.si, www.eu-skladi.si