Priglasitev predčasnega izstopa iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva možna le do konca oktobra 2015; v letu 2016 nekaj posebnosti


Kmečka gospodinjstva, ki so morala za leti 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zaradi preseženega prihodkovnega limita (nad 7.500 EUR povprečnega skupnega dohodka iz OKGD dveh zaporednih predhodnih davčnih letih), lahko le še do konca oktobra 2015 pri davčnem organu vložijo vlogo za izstop iz takšnega načina obdavčitve, ter tako z letom 2016 ponovno preidejo na sistem ugotavljanja davčne osnove  iz OKGD na podlagi katastrskega dohodka (na podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj). Navedeno pa ne velja za kmečka gospodinjstva, ki so v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva  vstopila prostovoljno. Prav tako se ugotavljanje davčne osnove na podlagi knjigovodstva ohranja za vse dopolnilne dejavnosti na kmetiji in druge kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravljajo v takem kmečkem gospodinjstvu.

Novela Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015 – ZDoh-2P) je prinesla pomembne spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz OKGD, o čemer je bila že objavljena novica Novosti na področju obdavčitve osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V nadaljevanju navajamo pomembna dejstva in okoliščine za tista kmečka gospodinjstva, ki se bodo odločila za izstop iz načina ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva oziroma za vrnitev na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD.

Izstop kmečkega gospodinjstva iz sistema vodenja knjig in obdavčitve v okviru dohodka iz dejavnosti z 31. 12. 2015

Zavezanci – kmečka gospodinjstva, ki priglasijo ugotavljanje davčne osnove od OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, morajo v takem načinu obdavčitve vztrajati najmanj pet let. Ne glede na navedeno lahko v skladu s prehodno določbo 7. člena ZDoh-2P tista kmečka gospodinjstva, ki so morala z letom 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja dohodka iz OKGD na podlagi knjigovodstva, z letom 2016 preidejo nazaj na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD (na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj) – torej pred potekom petih davčnih let. To lahko storijo z vlogo na obrazcu Priloga 4 – v skladu z veljavnim Pravilnikom o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 85/11 in 81/13 – Pravilnik).

Poudarjamo, da navedena izjema velja le za zavezance, ki so v sistem ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva z letom 2014 ali 2015 vstopili obvezno, ne pa tudi za tiste, ki so v tak način obdavčitve vstopili prostovoljno. Če se zavezanci, ki so morali v sistem vstopiti obvezno, za tako možnost izstopa ne bodo odločili oziroma priglasitve izstopa ne bodo vložili do 30. oktobra 2015, se zanje šteje, da so se prostovoljno odločili za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva, zato zanje ostaja v veljavi in v teku rok petih davčnih let, v katerih načina obdavčitve OKGD z dohodkom iz dejavnosti ne morejo spremeniti. Kmečka gospodinjstva, ki do konca oktobra 2015 ne bodo izkoristila možnosti izstopa iz sistema vodenja knjig, bodo to možnost lahko izkoristila šele po poteku petih davčnih let od začetka ugotavljanja davčne osnove na tak način.

Vpliv izstopa kmečkih gospodinjstev iz načina ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva in prehod na ugotavljanje davčne osnove iz OKGD na podlagi KD z letom 2016 ter davčne obveznosti

Izstop kmečkih gospodinjstev iz načina ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi knjigovodstva oziroma prehod iz obdavčitve OKGD z dohodkom iz dejavnosti na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD, se ne šteje za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato za te primere ne veljajo določbe 51. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2. Za davčno leto 2015 morajo kmečka gospodinjstva predložiti enoten obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti še za vse svoje kmetijske dejavnosti (OKGD, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druge kmetijske in gozdarske dejavnosti). Predložijo ga kot redni letni obračun in ne kot obračun ob zaključku opravljanja dejavnosti. Za mesec december 2015 oziroma trimesečno obdobje oktober-december 2015, so ti zavezanci do 10. januarja 2016 še dolžni obračunati in plačati zadnji obrok predhodne akontacije dohodnine, v višini, kot izhaja iz obračuna za preteklo davčno leto.

1. Kmečko gospodinjstvo z enim nosilcem vseh kmetijskih dejavnosti

Zavezanec – nosilec kmečkega gospodinjstva za OKGD, ki je hkrati tudi nosilec za eno ali več dopolnilnih dejavnosti na kmetiji oziroma drugih kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, lahko v okviru davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine za leto 2015 spremeni način ugotavljanja davčne osnove (ugotavljanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov), ki ga bo v letu 2016 uporabljal zgolj še za dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter druge kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji, za katere je še dolžan voditi knjigovodstvo. Ne glede na navedeno se predhodna akontacija oziroma akontacije dohodnine za davčno leto 2016 pri takem zavezancu izračuna v davčnem obračunu za leto 2015, ki zajema vse kmetijske dejavnosti, zato lahko zavezanec v primeru bistvenih odstopanj vloži vlogo za spremembo višine predhodne akontacije dohodnine med letom v skladu z 299. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14). Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Lahko je vložena tudi sočasno z davčnim obračunom akontacije dohodnine in dohodnine za leto 2015, ki mora biti predložen najkasneje do 31. 3. 2016.

2. Kmečko gospodinjstvo z več različnimi nosilci kmetijskih dejavnosti

Če na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD preide kmečko gospodinjstvo, v katerem so nosilci posameznih kmetijskih dejavnosti (OKGD, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druge kmetijske in gozdarske dejavnosti), različni člani, bodo morali z letom 2016 posamezni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter drugih kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetiji, ki se bodo še opravljale, ponovno začeti ugotavljati dohodek na podlagi samostojnega knjigovodstva, ločeno za dejavnosti vsakega nosilca posebej. To pomeni, da posamezni nosilci teh dejavnosti za leto 2016 predložijo vsak svoj individualni davčni obračun. Glede na navedeno imajo ti nosilci možnost, da ohranijo način ugotavljanja davčne osnove, kot ga je imelo v preteklosti celotno kmečko gospodinjstvo ali pa se odločijo za spremembo tega načina (ugotavljanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov) z davčnim letom 2016. Pri tem se za namene določanja omejitev za začetek ali nadaljevanje ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, uporabljajo podatki o dohodkih in zaposlitvah celotnega kmečkega gospodinjstva v preteklem letu oz. dveh zaporednih preteklih letih, v skladu z določbami 47. in 48. člena ZDoh-2. Prav tako morajo posamezni nosilci v letu 2016 začeti samostojno obračunavati in plačevati obroke izračunane predvidene predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine, kot izhaja iz pričakovanega rezultata dopolnilnih in/ali drugih kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, ki jih opravljajo.

Za namene ustrezne določitve davčnih podatkov morajo zavezanci – nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih kmetijskih in gozdarskih dejavnosti (člani kmečkega gospodinjstva, ki v letu 2016 prehaja na način ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD, davčnemu organu predložiti:

  • izjavo o izbranem načinu ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2016 dalje (ugotavljanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov);
  • izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov akontacije dohodnine oziroma dohodnine za leto 2016;

in sicer oboje najpozneje do 8. januarja 2016.

Zavezanci, ki se bodo z letom 2016 odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, lahko izjavo predložijo tudi na obrazcu priglasitve – Obrazec 1, ki ga sicer uporabljajo zavezanci, ki začnejo z opravljanjem dejavnosti na novo. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije dohodnine in obrokov za leto 2016 pa predložijo na obrazcu davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, z izpolnitvijo samo tistih postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in obrokov. Vsi obrazci in dodatna pojasnila so dostopni na spletnih straneh FURS.

Dodajamo še, da to pojasnilo smiselno velja tudi za tista kmečka gospodinjstva, ki so v sistem vodenja knjigovodstva in obdavčitev OKGD z dohodkom iz dejavnosti vstopila prostovoljno, če se jim z 31. 12. 2015 izteče petletno obdobje takega načina obdavčitve, in če se bodo odločila za ponoven prehod v sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD z letom 2016.

Vir: FURS