V PRIPRAVI! P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij


V pripravi
 1. Predviden rok objave:
  2.4.2021 oziroma 9.4.2021.
 2. Namen razpisa:
  Sklad želi z javnim razpisom spodbuditi spremembo poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije.
 3. Upravičenci:
  Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.
 4. Višina financiranja:
  Izbrani upravičenci bodo imeli možnost pridobiti skupno od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR sofinanciranja. Intenzivnost sofinanciranja je do največ 60% upravičenih stroškov operacije, kar pomeni, da bodo morali upravičeni stroški znašati najmanj 50.000,00 EUR.
 5. Okvirna višina razpisanih sredstev:
  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa za leto 2021 je 10.000.000 EUR, od tega 5.000.000 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 5.000.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kar zadošča za sofinanciranje najmanj 100 operacij digitalne transformacije.Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer v okviru pobude React-EU. Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«.
 6. Predmet razpisa:
  Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.
 7. Obdobje upravičenih stroškov in akcijski načrt:
  Vlagatelj bodo morali imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki ga bodo realizirali do 20.10.2021. Predvideno obdobje upravičenih stroškov za sofinanciranje bo od 1.1.2021 do 20.10.2021.
 8. Kdo ni upravičen do stredstev po tem javnem razpisu?
  Upravičenci, ki so prejeli sredstva na javnem razpisu Sklada pri produktu P4D 2019-2023 (Uradni list RS št. 62/19) ali P4D-C19 (Uradni list RS št. 110/20) niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
 9. Vsi podatki in navodila bodo navedeni v Razpisni dokumentaciji:
  Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev bodo navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.geometric-1732847_1920