Vlada sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije – S4


Vir in informacije: SVRK, 21.9.2015, http://www.svrk.gov.si

Vlada RS je dne, 20. septembra 2015  sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije, ki je bila predhodno že usklajena z Evropsko komisijo in gre sedaj v postopek formalne potrditve.

Kaj je S4:

 • je strategija kako postati uspešna inovacijska družba znanja;
 • je skupna strategija države, gospodarstva, raziskovalnih organizacij in civilne družbe;
 • na osnovi katere smo si, prvič tako eksplicitno, opredelili razvojne PRIORITETE:
  a) kjer se bomo strateško povezali,
  b) kamor bomo osredotočili razvojna vlaganja,
  c) na katerih imamo potencial postati soustvarjalec globalnih trendov.
 •  Izvedbeni dokument na področjih raziskav in razvoja, industrijske politike, spodbujanja podjetništva, politike zaposlovanja, izobraževanja, razvoja podeželja in mednarodnih odnosov ko gre za spodbujanje inovacij.

Zakaj potrebujemo S4:

 • Ker se je obstoječi razvojni model izpel in brez osredotočenja Slovenija ne bo mogla ostati konkurenčna.
 • Ker moramo za rast standarda bistveno povečati našo produktivnost, to pa zahteva, da se moramo na nišnih, specializiranih področjih in nišah prebiti med vodilne razvijalce in proizvajalce. Specializacija je torej pot za ohranitev diverzificirane in konkurenčne gospodarske strukture.

To je moč doseči le z:

 •  Osredotočenjem razvojnih vlaganj in delitvijo tveganj;
 • Strateškim in dolgoročnim pristopom, na osnovi katerega bo prišlo do
 • SODELOVANJA doma ter skupnega nastopnja in sistematičnega povezovanja in promocije v tujini;
 • Spodbuditvijo in realizacijo podjetniškega in ustvarjalnega potenciala na tem področju, vključno s pritegnitvijo (človeškega) kapitala iz tujine.

 

Kaj hočemo spremeniti do 2023:

1. Izboljšati našo konkurenčnost na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije

 • Povečati delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu od 22,3 % na povprečno raven EU-15, ki znaša 26,5 %;
 • Povečati deležu izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu od 21,4 % na 33 %, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU.

2. Dvigniti podjetniško aktivnost

 • s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8 %.

Kako bomo to dosegli?

 • Z jasno opredeljenimi prioritetami;
 • S skupnim in strateškim pristopom, ki bo povezal akterje na posameznem področju,ki bo gradil na obstoječih potencialih, hkrati pa spodbudil nastanek novega,ki bo bistveno izboljšal podporno okolje za podjetništvo, predvsem pa ga povezal z nosilnimi stebri gospodarstva.
 • S celovito, konsistentno, trajno in prilagojeno (specializirano) razvojno politiko države.

Kaj pomeni, da se bomo strateško povezali?
Skupen nastop in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in drugih relevantnih partnerjev na posameznem prednostnem področju bo spodbujen preko vzpostavitve strateških partnerstev.

Ta bodo spodbudila sodelovanje med samimi deležniki, pri zastopanju skupnih interesov v tujini, predstavljala pa bodo tudi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike, ki bo prisluhnila potrebam in priložnostim vsakega od prednostnih področij. Funkcije strateških partnerstev se tako konkretno nanašajo na internacionalizacijo, povezovanje in razvoj skupnih raziskovalno-razvojno inovacijskih iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet, razvoj človeških virov ter zastopanje skupnih interesov do države (npr. pobude za izvedbo inovativnih javnih naročil, potrebne spremembe sektorske zakonodaje, gospodarska diplomacija, prednostna obravnava pri izdaji soglasij za izvedbo naložb). Pri tem ne bo šlo za vzpostavljanje novih struktur, ampak praviloma za krepitev obstoječih, odločilno vlogo pri tem pa ne bo imela država, ampak gospodarstvo.

 

Sveženj ukrepov
a.) Finančni del:

V obdobju 2016-2018 bo na osnovi S4 izvedenih za 656 milijonov evrov razvojnih naložb letno, od česar na javna sredstva odpade 366 milijonov, z upoštevanjem finančnega vzvoda pri finančnih instrumentih pa 455 milijonov evrov, ki pomenijo neposredno spodbudo za razvoj na prednostnih področjih.

Bistveni ukrepi iz celotnega svežnja ukrepov so:

1. Raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti:
2. Podpora naložbam
3. Raziskovalna infrastruktura
4. Raziskovalni potencial raziskovalcev in mednarodna mobilnost
5. Znanje in kompetence zaposlenih
6. Mladi in ustvarjalnost
7. Optimizacija podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, s poudarkom na:
a. Novonastalih podjetjih in prenosu znanja
b. Spodbujanju rasti in razvoja MSP
c. Internacionalizaciji

b.) Nefinančni del:
8. Inovativna in zelena javna naročila
9. Davčne olajšave
10. Gospodarska diplomacija in promocija
11. Izdaja dovoljenj in odprava regulacijskih ovir
12. Učinkovito pravosodje

Prednostna področja S4

Skupni imenovalec S4 so TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih.

A. ZDRAVO BIVALNO IN DELOVNO OKOLJE
1. Pametna mesta in skupnosti z IT platformami ter pretvorbo, distribucijo in upravljanjem energije.
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo z naprednimi bivalnimi enotami, sistemi upravljanja zgradb, pametnimi napravami ter gradbenimi materiali in produkti.

B. NARAVNI IN TRADICIONALNI VIRI ZA PRIHODNOST
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo s predelavo biomase, razvojem novih bioloških materialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz alternativnih virov.
4. Trajnostna pridelava hrane s trajnostno pridelavo in predelavo prehranskih produktov v funkcionalna živila ter tehnologijami za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo.
5. Trajnostni turizem z informacijsko podprtim trženjem in mreženjem, naložbami za dvig kakovosti storitev, tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih ter zeleno shemo slovenskega turizma.

C. (S)INDUSTRIJA 4.0
6. Tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami.
7. Zdravje – medicina z biofarmacevtiko, diagnostiko in terapevtiko v translacijski medicini, zdravljenjem raka, odpornimi bakterijami ter zdravili naravnega izvora in naravno kozmetiko.
8. Mobilnost z nišnimi komponentami in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem, sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije, sistemi in komponentami za varnost in udobje ter materiali za avtomobilsko industrijo.
9. Razvoj materialov kot končnih produktov s predelavo kovin in zlitin ter pametnimi multi-komponentnimi materiali in premazi.
 Slovenska strategija pametne specializacije – S4