AKTUALNO

Aktualno iz sveta razpisov, davkov in financ!

Računovodstvo

Aktualne novice s področja javnih razpisov, davkov in financ

Aktualno


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2023!
Skupno bo objavljenih kar 27 javnih razpisov iz obeh programskih obdobij (PRP in SN SKP).
Vir: gov.si

Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️Do 75% nepovratnih sredstev za podjetja z obmejnih problemskih območij‼️

🎯Vlagatelji
- pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
- s.p.
- zadruga,
- Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
- Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
- Upravičena velikost subjekta: MSP
- Povprečno najmanj 1,00 zaposlena oseba po delovnih urah (2022)

🎯Višina sredstev
- Nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €
- Ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €

🎯Pogoji
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €
Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).


🎯Posojilni pogoji v primeru kombinacije:
- Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta
- Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
- V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
- Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem
- Možnost predčasnega poplačila

🎯Cilji projekta
Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
- izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja

🎯Upravičeni stroški
- Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:
- Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
- Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
- Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

🎯Razpisni rok in način oddaje vloge
Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom

Roki za oddajo vloge
rok do 16.06.2023
rok do 28.07.2023
rok do 01.09.2023
rok do 29.09.2023

Za več informacij nas kontaktirajte na: 040 696 918 ali preko maila: info@poslovnahisa.si

www.poslovnahisa.si
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING SE ZAPIRA‼

Slovenski podjetniški sklad razveljavlja javni poziv REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing.

Zaradi tehničnih težav in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog, so bili primorani razveljaviti javni razpis REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing, objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2022 dne 28.1.2022.

Vir: Slovenski podjetniški sklad
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma | GOV.SI
📢Nepovratna sredstva za investicije v turizmu

📃Razpisnik: MKGP
🏭Upravičenci: MSP in velika podjetja (registrirana dejavnost: SKD I55.100, I55.202, I55.300)
🏢Upravičeni nastanitveni obrati: hoteli, moteli, penzioni, gostišča, turistične kmetije in glampingi
🔨Namen: Obnova ali novogradnja
💵Upravičeni stroški: gradnja, nakup opreme (tudi za proizvodnjo obnovljivih virov energije), stroški usposabljanja in trženja
💰Vrednost celotne investicije: od 300.000 do 1.100,000 za obnove ter od 300.000 do 1.800,000 za novogradnje
⏳Prvi rok za prijavo: 5.12.2022

☎️Za več informacij pokličite: 040 696 918!
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼Do 100% nepovratnih sredstev za projekte izvedene na obmejnih problemskih območij‼

Namen: spodbujanje investicij MSPj, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Razpisanih sredstev: 20 mio EUR (200 projektov)

Upravičenci:
· MSP z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022
· so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge

Upravičena območja izvajanja projektov:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane,
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava,
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje,
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož,
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor,
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec,
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah,
Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

Upravičeni stroški:
· nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in naprav)
· nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
· stroški transporta, montaže in zagona opreme

Obdobje nastanka upravičenih stroškov:
· od oddaje vloge do najkasneje 30. 9. 2023

ROK ZA PRIJAVO:
29.3.2022
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
Domov
‼️Podjetja pozor‼️

𝗟𝗲𝘁𝗼𝘀 𝟲𝟯𝟰,𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗷𝗼𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗿𝗼𝘃 𝘇𝗮 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗼𝗷 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮, 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘇𝗺𝗮 𝗶𝗻 š𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮!

𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙨𝙩𝙫𝙤 𝙯𝙖 𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖𝙧𝙨𝙩𝙫𝙤, 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙯𝙚𝙢 𝙞𝙣 š𝙥𝙤𝙧𝙩 𝘫𝘦 𝘯𝘢 𝘥𝘢𝘯𝘢š𝘯𝘫𝘪 𝘯𝘰𝘷𝘪𝘯𝘢𝘳𝘴𝘬𝘪 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘪 𝘴𝘬𝘶𝘱𝘢𝘫 𝘻 𝘪𝘻𝘷𝘢𝘫𝘢𝘭𝘴𝘬𝘪𝘮𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪𝘫𝘢𝘮𝘪 𝘪𝘯 𝘚𝘐𝘋 𝘣𝘢𝘯𝘬𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘴𝘵𝘢𝘷𝘪𝘭𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯č𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘥𝘣𝘶𝘥𝘦 𝘻𝘢 𝘨𝘰𝘴𝘱𝘰𝘥𝘢𝘳𝘴𝘵𝘷𝘰, 𝘵𝘶𝘳𝘪𝘻𝘦𝘮 𝘪𝘯 š𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘻𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘰 2023, 𝘬𝘰 𝘣𝘰 𝘯𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘫𝘰 634,4𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘰𝘷 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯č𝘯𝘪𝘩 𝘴𝘱𝘰𝘥𝘶𝘥.

𝘡 𝘶𝘬𝘳𝘦𝘱𝘪 𝘣𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘴𝘵𝘷𝘰 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘳𝘭𝘰 𝘯𝘢𝘴𝘭𝘦𝘥𝘯𝘫𝘪𝘩 𝘰𝘴𝘦𝘮 𝘱𝘰𝘥𝘳𝘰č𝘪𝘫:
- 𝙣𝙤𝙫𝙖 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙚𝙣𝙩𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙨𝙤𝙟𝙞𝙡𝙖 𝘻𝘢 𝘰𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦𝘷 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘦𝘥𝘪𝘤 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘦𝘵𝘴𝘬𝘦 𝘢𝘭𝘪 𝘶𝘬𝘳𝘢𝘫𝘪𝘯𝘴𝘬𝘦 𝘬𝘳𝘪𝘻𝘦, 𝘬𝘪 𝘣𝘰𝘥𝘰 𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘫𝘦𝘯𝘢 𝘻𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪𝘫𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘣𝘳𝘢𝘵𝘯𝘢 𝘴𝘳𝘦𝘥𝘴𝘵𝘷𝘢 – 𝘴𝘬𝘶𝘱𝘢𝘫 110 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘰𝘷 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 36,1 % 𝘳𝘢𝘻𝘱𝘪𝘴𝘢𝘯𝘪𝘩 𝘴𝘳𝘦𝘥𝘴𝘵𝘦𝘷. 𝘎𝘳𝘦 𝘻𝘢 𝘷𝘻𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢𝘷𝘪𝘵𝘦𝘷 𝘯𝘰𝘷𝘪𝘩 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯č𝘯𝘪𝘩 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘷 𝘱𝘳𝘪 𝘚𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴𝘬𝘦𝘮 𝘱𝘰𝘥𝘫𝘦𝘵𝘯𝘪š𝘬𝘦𝘮 𝘴𝘬𝘭𝘢𝘥𝘶 𝘪𝘯 𝘚𝘐𝘋 𝘣𝘢𝘯𝘬𝘪 𝘯𝘢 𝘰𝘴𝘯𝘰𝘷𝘪 𝘡𝘢𝘬𝘰𝘯𝘢 𝘰 𝘱𝘰𝘮𝘰č𝘪 𝘨𝘰𝘴𝘱𝘰𝘥𝘢𝘳𝘴𝘵𝘷𝘶 𝘻𝘢 𝘰𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦𝘷 𝘱𝘰𝘴𝘭𝘦𝘥𝘪𝘤 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘦𝘵𝘴𝘬𝘦 𝘬𝘳𝘪𝘻𝘦;
- 𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖𝙧𝙨𝙠𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧𝙞𝙧𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙤𝙜𝙤𝙫𝙣𝙞𝙝 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙟 – 83,1 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 27,2 %;
- 𝙧𝙖𝙯𝙞𝙨𝙠𝙖𝙫𝙚 𝙞𝙣 𝙧𝙖𝙯𝙫𝙤𝙟 – 33,9 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 11,1 %;
- 𝙥𝙤𝙙𝙟𝙚𝙩𝙣𝙞š𝙩𝙫𝙤 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 – 29,3 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 9,6 %;
- š𝙥𝙤𝙧𝙩 – 16,8 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 5,5 %;
- 𝙨𝙥𝙤𝙙𝙗𝙪𝙟𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙡𝙚𝙨𝙣𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙙𝙚𝙡𝙤𝙫𝙖𝙡𝙣𝙚 𝙞𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙟𝙚 –13,0 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 4,3 %;
- 𝙨𝙥𝙤𝙙𝙗𝙪𝙟𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙧𝙖𝙯𝙫𝙤𝙟𝙖 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙯𝙢𝙖 – 10,7 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 3,5 %;
- 𝙠𝙧𝙤ž𝙣𝙤 𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖𝙧𝙨𝙩𝙫𝙤 – 8,2 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘫𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘷 𝘰𝘻𝘪𝘳𝘰𝘮𝘢 2,7 %.
Vir: MGTŠ

Več na www.poslovnahisa.si

ali na tel 040 696 918
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
Finančna uprava RS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021.

Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija 2022.
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL!

Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 2022
Državni zbor RS dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022.

Do omenjenega datuma se podaljšuje tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

ZUOPDCE, ki je objavljen na spletni strani Državnega zbora RS, v 16. členu določa tudi podaljšanje roka za predložitev letnih poročil AJPES, in sicer je potrebno letna poročila predložiti najkasneje do 30. aprila 2022.

Ta informacija je trenutno zgolj informativne narave, saj omenjeni zakon še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: www.gov.si
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️ Pomembne informacije za podjetja!‼️

V torek, 14. februarja, ob 9.30 uri bo na novinarski konferenci minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han skupaj s sodelavci predstavil razvojne spodbude za gospodarstvo, turizem in šport v 2023.

Izjavo bo mogoče spremljati tudi na daljavo prek platforme Zoom: Meeting ID: 918 486 9106 (v tem primeru sledite protokolu sodelovanja na daljavo).

Izjavo bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na spletnem mestu ter na družbenih omrežjih vlade in ministrstva MGTŠ Twitter in Facebook.

Vir: STO
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
Izdane so odločbe za vloge na 2. javnem razpisu za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Od skupaj prispelih 212 vlog, je bilo odobrenih 55 vlog v skupni vrednosti 6,30 milijona evrov!

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zavodov, zadrug in gospodarskih družb (sklop B) znašala 5.000.000 evrov. Pri končni razdelitvi sredstev se je upošteval tudi ostanek sredstev s sklopa A, v skupni vrednosti 1.792.579,14 evra.

Na Agencijo je prispelo 212 vlog, za katere je Agencija izdala 55 odločb o pravici do sredstev, v skupni višini 6.301.460,68 evra, 10 zavrnilnih odločb, 6 sklepov o prekinitvi postopka, 1 sklep o zavržbi, 140 vlog pa je bilo zavrnjenih zaradi premalo razpisanih sredstev.

#6.4 #MKGP #POSLOVNAHISA
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️Slovenski podjetniški sklad ponovno objavlja Vavčer za digitalni marketing‼️

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes, 04.02.2022, ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU z novo oznako RVAV8 - Vavčer za digitalni marketing.

Začetek oddaje vlog bo možno od srede, 9.2.2022!

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge ali socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Za prijavitelje bo na voljo 3,3 mio EUR.

Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želijo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo:
*novih spletnih strani,
*novih mobilnih aplikacij,
*lastnih spletnih trgovin ali
*lastnih rezervacijskih platform.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Povzeto po SPS.

Več informacij na 040 696 918!